Menu

产 品

- 电源锁 > UL认证电源锁 -

商品介绍

 • 产品名称 S212Z S212ZA
 • 产品型号 S212Z S212ZA
 • 产品说明
  . 锌合金锁壳, 锁心, 亮铬电镀
  . 7个珠子
  . 铁制铜管钥匙, 镀镍
  . 钥匙可单抽或双抽
  . 镀银接点及端子
  . S212Z 2支平端子, 通电方式off-on
  . S212ZA 2支平端子, 通电方式off-on, 钥匙为反弹式
  . 锁头固定方式为六角螺母
  . UL认证

 • 加入点选清单